Till vänster Strandgatan, till höger Västra Bernadottesgatan.

Till vänster Strandgatan, till höger Västra Bernadottesgatan. Foto: Markus Celander

Kommunen bemöter kritik mot nya p-regler

LIMHAMN. Nyligen gick krögarparet Mastio ich Ica-handlaren Alexander Ahlström ut och kritiserade de nya p-reglerna i Limhamn. Nu bemöter trafikreglerare Csaba Gyarmati på fastighets- och gatukontoret kritiken.

Av
Markus Celander

Ska ni göra som Ica Nära-handlaren på Västra Bernadottesgatan vill och återinför p-skiva utanför butiken?

– Nej. Där var tidigare korttidsparkering med parkeringsskiva, men parkeringsavgift är en bättre reglering för att skapa omsättning bland parkerade bilar, vilket utredningar genom åren har visat. Skulle vi återinföra p-skiva utanför Ica Nära efter att avgift införts i resten av området så hade konsekvensen blivit att dessa platser förmodligen hade blivit upptagna av andra som troligtvis inte är kunder till Ica Nära.

– Ica Nära vill ha p-skiva med en tidsbegränsning på 20 minuter. Men att parkera 20 minuter utanför butiken kostar under högtaxa (9–18) mindre än fyra kronor. Efter klockan 18 kostar det två kronor i timmen. Idag betalar 70 procent av trafikanterna parkeringsavgiften via telefonen. Det tar mindre än en minut att betala via app – är man en van användare tar det några sekunder.

Krögarparet Mastio kritiserar p-förbudet på ena sidan av Prångaregatan. Hur tänker ni där?

– Vad gäller p-platser till restaurang Mastio och andra verksamheter i området så finns det färdigställda korttidsparkeringar i närområdet som uppfyller detaljplanens intention. I detaljplanens planbeskrivning står att ”de flesta besökarna till denna typ av verksamheter bedöms bo, arbeta eller på annat sätt röra sig i området. Därav görs bedömningen att ytterligare bilplatser för besökare inte behöver tillskapas för dessa lokaler.”

– Vi ser dock över möjligheten att justera regleringen på Prångaregatan eftersom vi fått många synpunkter på p-förbudet på gatans norra sida. Det planeras även för en del korttidsparkeringar på Strandgatan utanför restaurangen efter färdigställandet av vägarbetet, som en komplettering till de parkeringsmöjligheter som finns på kvartersmark.

De undrar också varför ni stängt av Strandgatan redan vid Linnégatan?

– Denna sträcka av Strandgatan planeras vara avstängd till den 20 december. Att en permanent lösning av höjdskillnaden på Strandgatan utanför restaurang Mastio kommer först nu beror på att byggen inne på kvartersmark har skett i olika etapper. Utvecklingen inom denna del av Limhamn är tidskrävande och det är många byggherrar med olika tidplaner involverade. Kommunen iordningställer allmän plats i den takt utbyggnaden sker och där det är möjligt utifrån tekniska och praktiska förutsättningar, vilket tyvärr kan innebära att det i vissa fall blir en fördröjning av iordningställandet i vissa delar. Som jag sa tidigare kommer en del av förvandlingen av Strandgatan att leda till fler möjligheter att korttidsparkera.

Publicerad 20 November 2019 08:57