Fåglar ersätter paddor i kampen mot byggplaner

Bunkefloare hoppas att häckande fåglar stoppar exploatering av Limhamns gamla skjutbana

BUNKEFLOSTRAND

. Sammanslutningen Utvecklabunkeflostrand.se kämpar vidare mot utbyggnaden av norra Bunkeflostrand. Senast det begav sig stoppade de byggplanerna med utrotningshotade paddor, nu tar de hjälp av häckande fåglar.

Av
Markus Celander

Utvecklabunkeflostrand.se har skickat en rapport till stadsbyggnadskontoret som de menar bevisar hur viktigt det är för häckande fåglar att Limhamns gamla skjutbana, där Malmö stad vill bygga bostäder, bevaras orörd.

Utbyggnaden av norra Bunkeflostrand rör sig om två områden – ett på vardera sidan av Klagshamnsvägen, nära brofästet.

Det västra utgörs av Limhamns gamla skjutbana, vilket en fågelskådare nu inventerat och i sin rapport beskriver som rikt på fågelliv, samt att det utgör en för fåglarna viktig länk mellan naturreservatet Bunkeflo strandängar och Natura 2000-området Limhamns kalkbrott.

Det östra området gränsar till Limhamns kalkbrott, och Utvecklabunkeflostrand.se kritiserar här att denna detaljplanprocess drivs genom ett så kallat standardförfarande, vilket bland annat betyder att exploateringen enligt kommunen inte är av allmänintresse eller innebär någon betydande miljöpåverkan.

Utvecklabunkeflostrand.se menar att exploatering av båda områdena bryter mot miljöbalken, då det enligt denna är förbjudet att ”bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett Natura 2000-område.

Planarkitekt Ivan Gallardo som arbetar med det östra området påpekar att en av anledningarna till standardförfarandet beror på att det finns en gällande detaljplan sedan 2002. Då var inte kalkbrottet intill ett Natura 2000-område, och det som planerades att uppföras där var endast kontorsbyggnader, inte som nu blandad bostadsbebyggelse.

– Men vi menar att den nya detaljplan som vi föreslår nu inte heller medför någon betydande miljöpåverkan, säger han.

Detaljplanen för skjutbanan upphävdes 2017 av mark- och miljödomstolen då det framkom att den utrotningshotade grönfläckiga paddan fanns i området. Domstolen krävde en miljökonsekvensbeskrivning, vilken nu håller på att färdigställas.

– Vi kommer även att ta med den inventering av fågelfaunan som nu gjorts, säger kommunekolog Mats Wirén.

Publicerad 08 October 2019 14:44