Området där Malmö stad och Peab vill bygga 65 friliggande villor och radhus samt en förskola.

Området där Malmö stad och Peab vill bygga 65 friliggande villor och radhus samt en förskola. Bild: Lantmäteriet/Oskar Andersson

Förra gången sa regeringen nej – nu tar Malmö stad fram en ny detaljplan

Klagshamnsbor: "Vi riskerar dränkas"

KLAGSHAMN.

Malmö stad och Peab ger inte upp planerna på att bygga ett bostadsområde norr om Bäckaforsvägen trots att regeringen sagt nej tidigare. "Det ska bli intressant att se hur de tänker lösa dagvattenhanteringen denna gång", säger en Klagshamnsbo till Lokaltidningen Limhamn.

Av
Markus Celander

Senaste gången, 2015, upphävde länsstyrelsen detaljplanen. Anledningen var att den saknade godtagbar beskrivning av dagvattenhantering och naturskydd, trots att detaljplanområdet ligger lågt vid kusten strax öster om Natura 2000-skyddad strandmiljö.

Enligt bestämmelserna ska ny bebyggelse ligga minst tre meter över havsnivån. Detta skulle enligt detaljplan lösas genom att marken höjdes där det behövdes. Denna höjning inkluderade en stor åker med klass 10-jord. Åkern fångar idag upp en stor del av dagvattnet på dess väg ned mot havet, berättar bybor för Lokaltidningen Limhamn. De säger att om denna åkermark höjs och stenläggs och bebyggs, vilket föreslogs i detaljplanen, kommer den gamla bebyggelsen på den lägre nivån närmast Natura 2000-området att dränkas.

Malmö stad överklagade länsstyrelsens hävningsbeslut till regeringen. Efter yttranden från Boverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avslog regeringen överklagandet. Man höll med länsstyrelsen – den ökade risken för översvämningar hotar inte bara människors egendom utan även floran och faunan i det intilliggande Natura 2000-området. Och frånsett översvämningsrisken skulle ett nytt bostadsområde alldeles intill utgöra en stark påfrestning för denna känsliga miljö.

1988 slöt Malmö kommun ett avtal med den store markägaren i Klagshamn, byggföretaget BPA. I utbyte mot Klagshamns udde skulle kommunen klubba igenom detaljplaner i området åt BPA. 2008 förnyades avtalet, denna gång med nuvarande markägaren, byggföretaget Peab. Detta har bland annat resulterat i att Malmö stad idag äger och förfogar över naturreservatet Klagshamns udde och att Peab har byggt bostadsområden vid de två kalkbrottssjöarna en bit norr om det nu aktuella detaljplanområdet.

Intressen krockar, säger en Klagshamnsbo som vill vara anonym – Malmö stad vill ha nya bostäder och skatteintäkter, Peab vill tjäna pengar och länsstyrelsen vill bevara naturvärdena. Bybon fortsätter:

– Jag undrar hur Malmö stad och Peab ska lösa avrinningen norr om Bäckaforsvägen. Om inte allt vatten ska rinna vidare ut i Natura 2000-området måste Peab bygga en rejält stor dagvattendamm under tremeterslinjen i området. Men det innebär att de skulle gå miste om byggrätter och i stället tvingas betala för en stor damm och underhållet av den. Det ska bli intressant att se hur de tänker lösa det.

Johanna Perlau, enhetschef på stadsbyggnadskontoret, berättar att de hoppas kunna lägga fram ett samrådsförslag i höst.

– Nu håller vi på med att jobba om det förra förslaget, den stora frågan är ju dagvattenhanteringen. Vi lär behöva ändra själva strukturen för områdets utformning, eventuellt uppförs bebyggelsen längre österut, inåt land. Jag kan inte säga mycket mer än så i nuläget.

– Vi har tagit till oss den kritik och oro som husägare kände inför de stora nivåskillnaderna som skulle blivit resultatet intill deras hus. Man ska ju inte bygga så att det påverkar den gamla bebyggelsen negativt.

Planhandläggare Hanne Romanus på länsstyrelsen säger att hon inte avundas de ansvariga på Malmö stad.

– Det är ett omfattande och komplext arbete som innebär ett stort ansvar. De måste tillfredställa behov här och nu, och hur långt fram de tänker vet ju inte jag. Förbi mandatperioden? Över de närmsta 20 åren? Men hur som helst måste alla människor, även de inom kommunen, bli mer medvetna om de klimatförändringar som väntar. Det kanske inte ens räcker med att se 100 år framåt i tiden.

Redan 2013 var länsstyrelsen skeptisk till ett förslag till översiktsplan för Malmö stad. Anledningen var Malmö stads ambitioner att bygga bostäder längs vattnet i Klagshamn och Bunkeflostrand.

Är det då inte märkligt att de ändå tar fram detaljplaner här?

– Nej. Om länsstyrelsen redan i tidiga skeden ser att en bebyggelse kan bli olämplig och sedan ser skäl att upphäva en detaljplan i slutskedet så är det inte konstigt. Vi försöker alltid flagga så tidigt det går när vi ser intressekonflikter med statliga intressen, men sedan är det kommunen som har planmonopol och kan välja att ta fram och anta en detaljplan oavsett.

– Och i de allra flesta fall går det ju tack vare tidig och kontinuerlig dialog att hitta lösningar och anpassningar för att länsstyrelsen inte i slutskedet ska se skäl att upphäva en detaljplan, säger Hanne Romanus.

Publicerad 11 February 2019 10:16