Skolinspektionen överklagar Lärarnas ansvarsnämds beslut.

Skolinspektionen överklagar Lärarnas ansvarsnämds beslut. Foto: Åse-Marie Nilsson

Lärare höll fast elev – riskerar bli av med legitimation

MALMÖ.

Läraren höll fast en elev upprepade gånger. Dessutom ska han ha uppträtt mycket olämpligt vid flera andra tillfällen. Skolinspektionen vill att lärarens legitimation ska dras in, men Lärarnas ansvarsnämd håller inte med.

För ett år sedan anmälde föräldrarna till en elev i årskurs 1 en lärare till Skolinspektionen. Enligt anmälan har eleven berättat för föräldrarna hur han blivit fasthållen av läraren vid tre tillfällen. Vid det första tillfället ska läraren ha kastat in honom i väggen och ”knäckt” hans rygg. Eleven blev vid ett annat tillfälle utvisad ur klassrummet för att han pillat på en dator. När han var ute i korridoren bankade han på klassdörren och ville komma in igen. Då kom läraren ut och höll fast eleven. Det tredje tillfället inträffade i samband med en utflykt, när läraren höll fast honom hela vägen till bussen.

Malmö kommun menar att fasthållningarna har varit nödvändiga och proportionerliga utifrån vad situationen har krävt. Vid den första händelsen hade eleven satt upp en lapp på ett skåp i klassrummet där han uppmanade andra elever att slå elever som namngetts på lappen. När läraren tog ned lappen blev eleven utagerande och läraren bedömde att eleven måste hållas fast för att skydda de andra eleverna, som upplevdes som väldigt rädda. Vid det andra tillfället stängde eleven av en filmvisning för klassen. Vid det tredje tillfället hade eleven börjat slå en annan elev och när läraren försökte skilja dem båda åt, varpå eleven blev mycket upprörd och läraren höll därför i honom på väg ut till bussen.

Men utöver de här händelserna har det rapporterats om andra händelser där läraren enligt Skolinspektionen har uppträtt mycket olämpligt. Läraren ska bland annat ha skrikit i örat på en elev när denne inte lyssnade, han har även slängt en elevs arbete och en annans elevs keps i papperskorgen. Läraren ska även vid flera tillfällen ha ingripit fysiskt mot elever. Bland annat ska han ha tagit ett nackgrepp på en elev, tagit upp och slängt en elev i golvet samt slagit en elev över händerna när denne inte släppte en penna. Dessutom ska skolpersonal vid ett tillfälle ha hört läraren säga till två elever ”Kom så ska jag pussa er, ska det vara på kinden eller på läpparna”, samtidigt som läraren höll i den ena eleven som försökte ta sig loss. Skolinspektionen anser att läraren fortsatt att agera olämpligt trots upprepade samtal med skolledningen och att han fick stöd i form av handledning av en specialpedagog.

Vad gäller de tre anmälda händelserna medger läraren att han hållit fast eleven. När samtal och tillrättavisningar inte hjälpt det varit hans skyldighet att förhindra att andra elever kommer till skada, menar han.

Han bestrider de uppgifter som framkommit utöver det, förutom att han slängt en keps i papperskorgen efter att flera gånger ha bett eleven att ta av sig kepsen.

Lärarnas ansvarsnämnd tycker inte att läraren överskridit sina befogenheter när det gällde de påstådda fasthållningarna och bedömde att övriga anmälda händelser var outredda eller att ord stod mot ord. Enligt skollagen får en lärare vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att försäkra sig om elevers trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. En lärare har rätt att ingripa fysiskt, även om utrymmet för detta är begränsat. Åtgärden ska stå i rimlig proportion till sitt syfte

Skolinspektionen överklagar nu beslutet till förvaltningsrätten, för att få lärarens legitimation indragen. I andra hand bör en varning delas ut, skriver inspektionen.

Publicerad 09 November 2018 00:00