Illustration över planområdet.

Illustration över planområdet. Bild: Malmö stad

"Otryggt hål" ska bli bostäder och förskola

TRIANGELN.

Förändringens vindar blåser vid området runt Triangelstationen. Nyligen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för ett åtta våningar högt bostadshus och en förskola i kvarteret Priorn. Längre fram ska också Pildammsvägen omvandlas till stadshuvudgata, med mer plats för cyklister och kollektivtrafik och mindre för bilar.

I detaljplanen ryms förutom cirka 90 bostäder även en förskola med plats för omkring 100 barn, mellan bostadshusen. En hög grönytefaktor ska uppnås i kvarteret. Idag är området en markparkering.

– Parkeringen har varit ett riktigt otryggt hål i stadsbilden. Det har förekommit en del droghandel och varit otryggt, mörkt och trist. När vi nu bygger fastigheter där bildas en fasad mot vägen och lokaler på bottenplan med fönster och entré ut mot gatan. Alla träden ska också bevaras. Det blir en helt annan stadsmiljö. Pildammsvägen går in i hjärtat av Malmö och vi ska göra det till en gata med kvaliteter för dem som rör sig där, det ska inte bara vara en transportsträcka, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

De nya bostadshusen och det redan påbörjade kontorshuset vid Konsthallstorget kommer att bidra till omvandlingen av Pildammsvägens nya karaktär – en stadshuvudgata med cykelväg längs båda sidor. Framkomligheten kommer att öka i området för både cyklister och fotgängare i och med nya gång- och cykelstråk. Detta leder också till att ytorna för bilister minskar.

Vissa menar att det leder till längre bilköer och mer avgasutsläpp, hur ser du på det?

– Alla typer av förändringar i trafiksystemet måste motsvaras av att man tillför trafikslag. Befolkningen måste kunna öka utan att trafiken ökar och då måste det göras satsningar på kollektivtrafik och cykel. Malmöexpressen kommer att få fler linjer, som ger en möjlighet att avlasta väldigt mycket trafik. Antingen inpendlare eller de som reser kortare sträckor i staden. En annan dimension är att framkomlighet inte är samma sak som yta. Det handlar om att få flödena att fungera och få fler att hålla hastighetsgränserna så att vi inte får en ryckig trafik. Det handlar inte om att göra livet svårt för bilister utan om att göra plats för alla kvaliteter vi vill ha i staden. Bilarna får maka lite på sig för att ge plats åt cykel och kollektivtrafik, annars klarar vi varken målen för luft eller framkomlighet. Vi tror inte heller att alla kan åka buss alltid, men vi vill att fler som hade kunnat göra det ska få bättre möjligheter att välja det, säger Märta Stenevi.

Publicerad 22 May 2018 11:00