Augustenborgsskolan slipper miljonböter

AUGUSTENBORG. Bristande studiero, inga rastvakter, kränkningar som inte anmäls och vandalism på skoltid. Skolinspektionen gav Augustenborgsskolan hård kritik efter sin inspektion i höstas och Malmö stad hotades med ett vite på en miljon kronor om inte bristerna åtgärdades. Men vid en uppföljning anser Skolinspektionen att bristerna avhjälpts och skolan slipper böter.

Under höstterminen gjorde Skolinspektionen en tillsyn av tolv skolor i Malmö. Tre av skolorna, Augustenborgsskolan, Rörsjöskolan Zenith och Kirsebergsskolan, hade så allvarliga brister att Skolinspektionen hotade Malmö stad med böter. Tillsynen av Augustenborggskolan visade bland annat på brister i elevernas trygghet och studiero. Vid lektioner som Skolinspektionen besökte var det ibland oroligt och hög ljudnivå. Elever uppgav att det är stökigt och bråkigt även på rasterna, att vuxennärvaron på rasterna är låg och att de saknar rastvakter. Tillsynen visade att skolpersonalen inte anmäler fall av kränkande behandling till rektorn. Inte heller vågar elever alltid berätta om kränkningar och när de gör det tar lärarna inte nödvändigtvis tag i det

Men efter en uppföljning är det nu klart att Malmö stad inte behöver betala böter varken för Augustenborgsskolan eller Rörsjöskolan Zenith. Skolinspektionen anser att Augustenborgsskolan bland annat har förbättrat studieron samt stärkt arbetet med att arbeta mot kränkande behandling. Skolinspektoionen konstaterar detta efter ett uppföljande besök på skolan och efter att ha tagit del av en redovisning av de åtgärder som vidtagits på skolan efter Skolinspektionens beslut.

Resultatet av Skolinspektionens uppföljning av Kirsebergsskolan är ännu inte klar.

Publicerad 20 June 2017 09:19